مرور رده

یادداشت

سه تفسیر مکمل

چند سال قبل مقاله‌ای با عنوان ماهیت انسانی قیام عاشورا منتشر کردم. اما پس از آن مطلب جدیدی ذهن مرا به خود مشغول کرد…