مرور برچسب

انقلاب‌شناسی

هزارتوی پیچ در پیچ انقلاب‌شناسی

نگاهی به کتاب گونه‌شناسی نظریه‌های انقلاب «گونه‌شناسی نظریه‌های انقلاب»، به قلم جک گلدستون و جان فوران، کتابی است که چکیده نظریه‌پردازی‌های مربوط به پدیده «انقلاب» در صد و اندی سال گذشته را در بر دارد و سیر تحول این نظریات را به خوبی