مرور برچسب

عدالت اجتماعی

کنکاشی در مفهوم، روش‌ها و نگرش‌ها به عدالت اجتماعی

علی‌رضا علوی تبار-پژوهشگر اجتماعی و استاد دانشگاه عدالت، اساسی‌ترین مفهوم در فلسفه اخلاق، فلسفه حقوق و فلسفه سیاست است. عدالت در رفتار فردی موضوع فلسفه اخلاق، عدالت در حوزه قضا و داوریِ اقتدارآمیز موضوع فلسفه حقوق و عدالت در توزیع قدرت