مرور رده

فرهنگ و رسانه

مسوولیت دولت ها

چرا تولید داده‌های اجتماعی فراگیر یک وظیفه حاکمیتی است؟ محمد فاضلی-استادیار دانشگاه شهید بهشتی گردآوری

موج سوم؟

سابقه تحقیقات اجتماعی در ایران عمری نزديك به نيم قرن دارد، اما توليد داده‏هاي علمي به شيوه «پاندولي» و توقف ادواري…