مرور برچسب

اهورا جهانیان

وضعیت کارگران در قرن۱۹؛ از اسیدپاشی کارگران تا کاهش ساعت کار

نگاهی به کتاب اتحادیه‌های کارگری کتاب «اتحادیه‌های کارگری»، حاوی تمامی آرای کارل مارکس و فریدریش انگلس درباره اتحادیه‌های کارگری و مسائل مرتبط با آن است. کنت لپیدس، علاوه بر گردآوری آرای مارکس و انگلس درباره اتحادیه‌های کارگری، مقدمه‌ای